-Ријеч начелника
-Воде
-Кроз Дринић
-Јубилеј
-Такмичење
-Ловиште
-Ловачка кућа
-Цјеновник
-Светиње
-Рунолист
-Прашума "Лом"
-Општи преглед
-Стратегија
-Први повратак
-Срнетица
-Сеобе
-I свјетски рат
-Антика
ПРАШУМА "ЛОМ"  
 

 

Прашумски резерват "Лом" основан је 1956. године. Налази се у масиву планине Клековаче, на гребену Лом-планине. Заузима површину од 297,8 хектара. Има издвојено језгро - строги резерват дивљине, величине 55,8 хектара (категорија Iа по IUCN - класификацији). Припада Јавном предузећу шумарство "Српске шуме", Шумском газдинству "Оштрељ-Дринић" из Дринића, општина Петровац, а налази се на територији Газдинске јединице "Лом-Клековача", обухватајући одјељења 130-134 те 136. (слика горе).

 
 
 

Прве идеје о заштити предјела дивљине на планини Клековачи датирају из 1905. године. То су најстарији напори те врсте на овим просторима, па и шире. У вријеме проглашења заштите Прашумског резервата Лом, у Дринићу је радила експериментална станица Института за шумарство и дрвну индустрију из Сарајева. О том времену свједочи и сачувана табла те експерименталне станице (слика лијево). И данас у Дринићу екологија има своје поклонике. Иако је мало мјесто, у њему је веома активно еколошко друштво.

 
 
 

Вегетацију ломске прашуме углавном чини (75%) типична шума ових динарских планина, заједница букве-јеле-смрче (Piceo-Abieti-Fagetum illyricum). Налази се у распону 1250-1420м на сјеверним и сјеверо-западним експозицијама углавном. Геоботанички положај прашуме је на граници илирске провинције, тако да се у њој завршава ареал неких илирских врста.

 
 
 

Удио врста у дрвној маси резервата је сљедећи: буква 22%, јела 38%, смрча 40%. Субалпска букова шума (Acerij-Fagetum-subalpinum) заузима 18% површине, на сличним експозицијама, различитих нагиба, на висини 1420-1522м надморске висине. У њој је значајно учешће јавора (Acer-pseudoplatanus). Преосталих 4% заузима секундарна заједница јеле и смрче (Abieti-Piceetum, 1350-1470м надморске висинеа). На слици десно приказана је прашумска буква која у доба парења тетријеба служи као пјевалиште мужјака.

Геолошки супстрат прашуме Лом чине кречњаци. Због тога је рељеф резервата веома развијен, а мјестимично и јако карстификован. Присутне су многе крашке појаве. Иако су кречњаци водопропусне стијене са подземном хидрологијом, ипак се на подручју резервата налазе два мала врела. Има и неколико пећина (неке са вјечним сњегом који се до прије пар деценија организовано испоручивао сластичарима).

Царство гљива из породица ФУНГИЈА јасно каже да се налазите у прашуми

 
 
 

Земљишта на кречњацима су уобичајено густ мозаик иницијалних литосола, плитких црница (калкомеланосола), средње дубоких смеђих кречњачких земљишта (калкокамбисола) и дубоких илимеризованих кречњачких земљишта (лувисола). Тај ланац карика једног истог еволутивног низа пружа веома широку лепезу за развој биљака.

 
 
 

За ову страницу кориштен је проспект урађен као саставни дио студије "План газдовања за шуме са посебном намјеном у строгим резерватима природе Јањ и Лом", аутора доктора Зорана Маунаге и сарадника са Шумарског факултета у Бањалуци. Кориштене су такође и фотографије које нам је уступио господин Радивој Кецман, дипл. инг шумарства, управник ловишта и предсједник ловачког удружења "СРНДАЋ" из Дринића. На слици десно поглед на прашуму Лом са врха Клековаче.

на врх

 
 
made by SiZ