-Ријеч начелника
-Воде
-Кроз Дринић
-Јубилеј
-Такмичење
-Ловиште
-Ловачка кућа
-Цјеновник
-Светиње
-Рунолист
-Прашума "Лом"
-Општи преглед
-Стратегија
-Први повратак
-Срнетица
-Сеобе
-I свјетски рат
-Антика
ПРАВНО РЕГУЛИСАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ  
Општи подаци | Стратегија развоја општине | ОГЛАСНА ТАБЛА
 
 

ОПШТИНСКЕ ПРОЦЕДУРЕ

Општина са најужом администрацијом у Дринићу формирана је у марту 1998. године, а данас је локална управа у општини Петровац, Дринић организована кроз Скупштину општине, Општинску управу и начелника.
Општина је основна територијална јединица локалне самоуправе, која се образује за дио насељеног мјеста, једно насељено мјесто или више од једног мјеста. Општина има све надлежности садржане у Закону о локалној самоуправи, као и друге надлежности, које јој се преносе другим законом, а има право да се бави свим питањима од локалног интереса, која су у њеној надлежности.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

То је орган одлучивања и креирања политике општине. Скупштину општине чине одборници, који се бирају на период од четири године. У зависности од велићине општине и броја њених становника, број одборника у Скупштинама Општина у Републици Српској може бити од 11 до 22. Наша Скупштина општине састоји се од 13 одборника. За предсједника Скупштине општине Петровац, на конститутивној сједници, која је у сали наше општине одржана 26.01.2021. изабран је Слободан Пећанац из СП-а.
Скупштина општине Петровац има 13 одборника и то ДНС четри одборника и то су Атлагић Душко, Вукчевић Драгана, Бајић Милан и Булајић др Смиља, СНСД са три одборник и то су Станковић Сретко, Кецман Биљана и Бањац Слађана, ДЕМОС са три одборника Стојановић Бранимир, Бањац Мићо и Ступар Милорад и са једним одборником СДС са Срдић Гојком и СНС са одборником Радишић Мирославом.
Десетак дана прије конститутивне сједнице, новоизабрани начелник Ковачевић Драго, кандидат СНСД-а, преузео је дужност од бившег начелника Грбић Милана, који је на предходним изборима био кандидат коалиције СНСД-ДНС-СП.


Најважније надлежности Скупштине општине су:
•Доноси Статут општине
•Доноси одлуке и друга општа акта и даје њихово аутентично тумачење
•Доноси буџет и завршни рачун буџета
•Донсои економски план, план развоја и инвестиционе програме
•Доноси развојне, просторне и урбанистичке планове и програме
•Доноси спроведбене планове
•Доноси одлуке и друга општа акта о обављању функција из области културе, здравства, спорта, образовања, туризма, занатства исл.
•Доноси одлуке о комуналним таксама и другим јавним приходима, кад је овлаштена законом
•Доноси одлуке о прибављању, управљању и располагању имовином општине
•Доноси одлуку о проглашењу празника
•Доноси одлуку о наградама и признањима
•Бира и разријешава предсјењдника Скупштине општионе, потпредсједника, замјеника начелника општине, секретара Скупштине општине и чланова сталних и повремених тијела Скупштине општине
•Образује стручну службу за потребе Скупштине и њених радних тијела
•Одлучује о задужењу општине
•Усваја Пословник
•Разматра годишњи извјештај о раду начелника и о истом заузима став
•Расписује јавни зајам и самодопринос
•Расписује референдум и сличне облике непосредног изјашњавања грађана о битним одлукама, у складу са законом и статутом


НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Он представља и заступа општину, начелник је носилац извршне власти у општини. Он руководи општинском административном службом и одговоран је за њен рад. Начелник општине је Ковачевић Драго.

Надлежности начелника општине су:

•Предлаже Статут општине
•Предлаже одлуке и друга акта Скупштини општине
•Израђује нацрт и подноси Скупштини на усвајање годишњи буџет, годишњи биланс стања, економски, развојни просторни и урбанистички план, инвестициони програм и остале планске и регулаторне документе, који се односе на кориштење и управљање земљиштем, укључујући и кориштење јавног земљишта
•Обавјештава Скупштину о свим питањима из надлежности општине
•Спроводи локалну политику, у складу са одлукама Скупштине, извршава локални буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката Скупштине
•Доноси одлуку о оснивању општинске административне службе
•Доноси Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста општинске Административне службе
•Доноси план Цивилне заштите оипштине и обезбјеђује његову реализацију
•Реализује сарадњу општине са другим општинама и градовима, те међународним и другим организацијама
•Подноси Скупштини извјештај о свом раду и о раду Адм. Службе
•Закључује уговоре у име општине, у складу са актима Скупштине општине
•Одговоран је за законитост свих аката, које предлаже Скупштини општине
•Доноси одлуке о располагању новчаним средствима, на начин утврђен Статутом
•Обавља друге послове, уређене Законом и Статутом општине


Општинска административна служба, са 16 запослених лица, јесте јединствен орган без служби и одјељења, којима руководи начелник.

ЦЕНТРИ ЗА ПОМОЋ И КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

- Инфо деск 050/480-361 petrovac@teol.net
- Општина Петровац 050/480-004  
- Начелник општине 050/480-000  
- Црквена општина 050/480-065  
- Дом здравља 050/483-095  
- Дом здравља 050/480-007  
- Електродистрибуција 050/480-055  
- Катастар 050/480-054  
- HYPO Алпе Адриа банка 050/480-003  
- Основна школа 050/480-006  
- Комунално предузеће 050/480-131  
- Полицијска станица 050/480-009  
- Пошта Дринић 050/480-001  
- Шумско газдинство дир. 050/480-005  
- Шумско газдинство 050/480-012  
- Шумско газдинство 050/480-710  
- Шумско газдинство 050/482-382  
- Фонд здрав. осигурања 050/480-063  
- Борачка организација 050/482-214  
- Метеоролошка станица 050/482-213  
- Телеком Српске 050/482-212  
- ЦИПС 050/480-649  
- ЦИПС 050/480-650  
- Задруга 050/483-097  
- Велико врело 050/480-711  

На основу члана 102. Устава Републике Српске, члана 30. и члана 165. Закона о локалној самоуправи ( ''Службени гласник Републике Српске'', број 101/04) Скупштина општине Петровац на сједници одржаној дана 25.04.2005. године, д о н о с и


С Т А Т У Т
ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим статутом уређују се послови општине Петровац, као јединице локалне самоуправе, организација и рад њених органа, њени акти и финансирање, учешће грађана у локалној самоуправи, њена сарадња са другим јединицама локалне самоуправе, поступак за доношење и измјену статута и друга питања утврђена законом.

Члан 2.

Општина Петровац је основна територијална јединица локалне самоуправе у којој њени грађани непосредно и преко својих слободно и демократски изабраних представника учествују у остваривању својих заједничких интереса и у којој њени органи, у границама закона, регулишу и управљају јавним пословима, који се налазе у њиховој надлежности, а у интересу локалног становништва.

Члан 3.

Сједиште општине је у Дринићу.

Члан 4.

Подручје општине обухвата насељена мјеста : Дринић – дио, Бунара – дио, Подсрнетица – дио, Буковача – дио, Бравски ваганац – дио и Кленовац – дио.

Члан 5.

Општина је правно лице.

Члан 6.

Општина има свој симбол.
Облик, садржај и употребу симбола уређује Скупштина општине посебном одлуком.

Члан 7.

Органи општине имају печате у складу са законом.


Члан 8.

Слава и празник општине ј е 31.10. – Свети апастол и јеванђелист Лука и нерадни је дан за све органе јединице локалне самоуправе, предузећа и установе.

Члан 9.

Општина установљава и додјељује општинска признања.
Врста признања, критерији и поступак за додјељивање утврђују се посебном одлуком.

Члан 10.

У општини грађани остварују људска права и слободе, која су им гарантована Уставом и законом, без дискриминације по било којој основи. Свако има право приступа свим јавним институцијама и објектима у јединици локалне самоуправе, право да се слободно креће и одређује своје мјесто пребивалишта и боравка, пословања или рада нма цијелој територији општине, право да купује и продаје покретну и непокретну имовину у складу са законом.
Сви грађани могу равноправно учествовати у вршењу јавних послова у скалду са законом.
Сви грађани општине-физичка и правна лица која обављају пословну дјелатност или остварују добит, обавезна су да учествују у финансирању функција и овлаштења јединице локалне самоуправе путем пореза, такси, доприноса и других дажбина у складу са законом.

II – ПОСЛОВИ ОПШТИНЕ

Члан 11.

Послови општине су послови самосталне надлежности који обухватају послове на плану регулаторних радњи и управљања општином и послове пружања услуга.

Члан 12.

Послови из самосталне надлежности општине на плану регулаторних радњи и управљања општином су:
 усвајање програма општине,
 усвајање развојних, просторних, урбанистичких и проведбених планова,
 доношење буџета и завршног рачуна буџета,
 уређује и обезбјеђује коришћење грађевинског земљишта и пословног простора,
 опранизује комуналну полицију,
 послови инспекцијског надзора, у складу са законом,
 послови управљања и располагања имовином општине,
 образовање општинске административне службе и уређења њене организације,
 вршење катастарских, геодетских и имовинско-правних послова, у скалду са законом,
 послови наплате, контрола наплате и принудне наплате изворних прихода општине,
 послови правног заступања општине и
 обезбјеђење извршавања закона и других прописа чије је извршавање повјерено општини.

Послови из самосталне надлежности општине на плану пружања услуга су:
 обављање специфичних функција у области културе, образовања, спорта, здраства и социјалне заштите, цивилне заштите, информација, занатства, туризма, угоститељства и заштите околине,
 уређење и обезбјеђење обвљања комуналне дјелатности, производња и испорука воде, топлотне енргије, пречишћавање и одводња отпадних вода, одржавање чистоће, јавни превоз путника, одржавање улица, саобраћајница, паркова, одржавање гробаља и пружање погребних услуга, одвођење атмосфеских вода и других падавина и чишћење јавних површина,
 оснивање предузећа, установа и других организациоја ради пружања услуга из њихове надлежности, уређење њихове организације и управљање,
 уређивање и обезбјеђење изградње, одржавања и кориштења јавних објеката и комуналне инфраструктуре за обављање функција општине.

Члан 13.

У области урбанистичког планирања и грађења општина има надлежности:
 усваја урбанистичке планове и обезбјеђује њихово провођење,
 прати стање уређења простора и насеља на цијелој територији,
 издаје урбанистичке сагласности и одобрења за грађење,
 обезбјеђује кориштење грађевинског земљишта, даје грађевинско земљиште на кориштење, утврђује накнаду за уређивање и кориштење грађевинског земљишта и стара се о његовом уређивању, унапређивању и заштити,
 обезбјеђује простор за паркирање и уређивање услова и начин њиховог кориштења и управљања, уређује начин одлагања комуналног отпада и оређује подручја на којима се могу обављати одређене врсте пословних дјелатности и
 обезбејђује услове и одређује начин изградње, односно постављање и уклањање објеката на јавнимј површинама у насељеним мјестима и на неизграђеном грађевинском земљишту и одређује услове за уклањање објеката који представљају непосредну опасност за живот и здравље људи, за сусједне објекте и безбједност саобраћаја.

Члан 14.

У област стамбено конуналне дјелатности општина је надлежна да:
 прописује правила одржавања реда у стамбеним зградама,
 одлучује о увођењу посебне накнаде за етажне власнике, под условима прописаним посебним законом, ради обезбјеђења средстава за радове хитних интервенција у стамбеним зградама,
 прописује услове и обезбјеђује надзор над одржавањем стамбених зграда,
 одређује висину закупнине за кориштење станова којима управља, те висину закупнине за државне станове на свом подручју под условима посебног закона којима је уређено њихово кориштење,
 одлучује о организовању послова одржавања стамбених зграда којим управља, висини накнаде за одржавање, као и критеријуме и начине плаћања трошкова одржавања пословних просторија у којим се обавља пословна дјелатност,
 обезбјеђује поступак исељења бесправно усељених лица у државне станове и заједничке просторије у стамбеним зградама и друге законом утврђене послове у области становања,
 обезбјеђује обављање комуналних дјелатности, организационих, материјалних и других услова за изградњу и одржавање комуналних објеката и комуналне инфраструктуре,
 обезбјеђује организационе и друге услове за преглед умрлих лица и стручно утврђивање времена и узрока смрти за лица умрла изван здраствене установе,
 обезбјеђује локације и услове за изградњу и одржавање гробља, услове и начин сахрањивања, као и начине организовања тих послова,
 обезбјеђује услове за изградњу и одржавање улица и тргова, локалних путева, сеоских, пољских и других некатегорисаних путева, уређује и обезбјеђује управљање тим путевима и улицама и одобрава њихову изградњу,
 обезбјеђује организацију и начин обављања јавног превоза путника, који се обавља на територији општине и ауто такси превоза и
 обезбјеђује надзор над обављањем комуналних дјелатности и инспекцијски надзор.

Члан 15.

У облати културе општина има сљедеће надлежности:
 да штити културна добра, осим оних који су законом утврђени као добра од значаја за Републику,
 обезбјеђује заштиту и одржавање споменика и спомен обиљежја од значаја за културноисторијску традицију, уколико то није предвиђено другим законом,
 организује манифестације и обиљежавање јубилеја у области културе од значаја за општину и развој културно умјетничког аматеризма у општини,
 обезбјеђује услове за прикупљање, обраду, чување и давање на кориштење књига и других публикација и услове за рад библиотека чији је она оснивач и
 изградња, реконструкција и одржавање објеката културе у којима се остварују потребе културе у општини.

Члан 16.

У области образовања општина има надлежности прописане законом.

Члан 17.

Надлежности општине у области здраствене заштите становништва су прописане законом.

Члан 18.

Надлежности општине у области социјалне заштите су:
 прати социјалне потребе грађана, породица и појединих угрожених група и сагласно њима дефинише политику проширене социјалне заштите на свом подручју,
 доноси општински програм развоја социјане заштите и подстиче развој социјално заштићених програма у општини,
 ствара услове за квалитетно пружање социјалних услуга својим грађанима,
 оснива Центар за социјални рад и брине о обезбјеђивању кадровских, просторних, финансијских и техничких услова за његов рад,
 прати и помаже рад социјално хуманитарних организација и грађана у обављању хуманитарне дјелатности и
 развија друге специфичне сарджаје у складу са потребама и могућностима у социјалној заштити.

Члан 19.

У области друштвене бриге о дјеци општина има сљедеће надлежности:
 обезбјеђује услове за боравак дјеце у предшколској установи, предшкослко васпитање и образовање, превентивну здраствену заштиту дјеце предшколског узраста, боравак дјеце у предшколским установама у скалду са законом, одмор и рекреацију дјеце до 15 година у дјечијим одмаралиштима, регресирање трошкова дјеце у предшколским установама, одмор и рекреацију дјеце и
 обезбјеђује услове за одржавање, изградњу, доградњу и опремање објеката установа друштвене бриге о дјеци и омладини чији је оснивач и услова за рад тих установа, којима се обезбјеђује остваривање права у овој области из надлежности општине.

Члан 20.

У области спорта и физичке културе општина је надлежна да:
 обезбјеђује услове за изградњу, одржавање и кориштење спортских и рекреативних објеката,
 обезбјеђује и усмјерава реализацију школских и студентских спортских такмичења, општинског и међуопштинског нивоа,
 обезбјеђује посебне услове за повећање квалитета и квантитета рада са младим спортским талентима,
 обезбјеђује услове за развој и унапређење аматерског спорта,
 обезбјеђује услове и издаје лиценце за организацију и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за општину и
 издаје лиценце за рад спортских стручњака у организацијама у области спорта на подручју општине.

Члан 21.

У области туризма угоститељства, занатства и трговине, општина је надлежна да:
 обезбјеђује услове за развој туризма туристичких мјеста и развој и унапређење комуналних, спортско-рекреативних и других дјелатности које доприносе развоју туризма, као и услове за организовање туристичко-информативне и пропагандне дјлатности и
 обезбјеђује услове за развој и унапређење угоститељства, занатства и трговине и проспсује радно вријеме и друге услове њиховог рада и пословања којима се остварују захтјеви грађана у оквиру тих дјелатноти.

Члан 22.

У области заштите природних добара и животне средине општина је надлежна да:
 усваја основе заштите, кориштења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о њиховом провођењу,
 оредђује ерозивна подручја и прописује против ерозивне мјере,
 одређује услове и начине кориштења пашњака и њиховог привођења другој култури,
 обезбјеђује услове кориштења и начин управљања природним језерима, изворима, јавним бунарима и јавним чесмама и стара се о њиховој заштити,
 обезбјђује опште услове и начине изградње и одржавања водовода у сеоским насељима, њихово кориштења и утврђује санитарно-техничке услове за испуштање отпадних вода,
 одређује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте и радове одређене законом,
 обезбјеђује услове за очување, кориштење и унапређење подручја са природним љековитим својствима и управља подручјима са природним љековитим својствима на којима је успостављен посебан режим заштите,
 прописује гранична вриједности емисије за поједине штетне и опасне материје у случајевима утврђеним законом,
 објављује податке о стању квалитета ваздуха,
 стара се о побољшању квалитета ваздуха и санацији за подручја са угроженим квалитетом вазуха и предузима одговарајуће мјере,
 предузима мјере за заштиту од буке и обезбјеђује њено систематско мјерење,
 обезбјеђује очување природних вриједности на свом подручју и доноси акта о стављању под заштиту одређеног природног добра,
 одређује и обезбјеђује одређене услове за држање и заштиту домаћих животиња и утврђује мјере за њихово организовао и нешкодљиво уклањање, обезбјеђује услове карантина за животиње у унутрашњем промету,
 одређује испуњеност услова за обављање одређених послова на евиденцији о квалитету стоке, одабраним мушким приплодним грлима, прописује услове и начине држања пчела и постављања пчелињака, оређује подручја за селекцију пчела и
 друге послове на унапређењу сточарства.

Члан 23.

Општина организује службу за пружање правне помоћи грађанима на свом подручју и то у дјелокругу самосталних послова општине.
Организација службе правне помоћи ближе ће се уредити посебном одлуком у складу са законом.

Члан 24.

Општина обезбјеђује информисање и јавно обавјештавње о питањима од значаја за живот и рад грађана у општини.
У обављању послова информисања и јавног обајештавања општина ће нарочито:
 обезбједити редовно објављивање свих одлука и других општинских аката путем оглашавања на огласној плочи општине и њиховог објављивања у локалном службеном гласнику,
 организовати рад службе (службеника) за информисање,
 обезбједити јавност рада општинских органа,
 обезбјдити представницима медија, невладиних организација и другим заинтересованим лицима могућност перманентног увида у општинска документа и материјале,
 обезбједити редовне конференције за штампу и друге видове информисања и јавног обавјештавања путем медија,
 организовати посебан систем обавјештавања у случају елементарних непогода, епидемија заразних болести или другим ситуацијама опасним по живот и здравље становника,
 организовати и одржавати службену интернет страницу општине, те
 на друге начине потицати и развијати систем информисања и јавног обавјештавања.

Члан 25.

Општина обезбјеђује простор и услове за рад посланичке канцеларије за све посланике изабране са подручја ове општине у Народну скупштину РС и Парламетнарну скупштину БиХ.

Члан 26.

У области заштите грађана и материјалних добара од елементарних и других већих непогода општина има надлежности:
 усваја процјену могуће угрожености од елементарних и других већих непогода,
 одређује превентивне мјере за случај непосредне опасности од елементарних и других већих непогода,
 одређује мјере кад наступи елементарна или друга већа непогода и
 одређује мјере за ублажавање и отклањање непосредних посљедица од елементарних и других већих непогода.


Члан 27.

Извршавање самосталних послова које општина не проводи, обезбједиће се путем њиховог повјеравања овлаштеним субјектима, те кроз сарадњу са другим општинама и републичким органима и организацијама.

III – ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД ОРГАНА ОПШТИНЕ

Члан 28.

Органи општине су:
 Скупштина општине и
 Начелник општине.

А) Скупштина општине

Члан 29.

Скупштина општине је орган одлучивања и креирања политике општине и надлежна је да:
 доноси статут општине,
 доноси одлуке и друга општа акта и даје њихово аутентично тумачење,
 доноси буџет и завршни рачун буџета,
 доноси економски план, план развоја и инвестиционе програме,
 доноси програм уређења грађевинског земљишта,
 доноси проведбене планове,
 доноси одлуке и друга општа акта о обављању функција из области културе, образовања, спорта, здраства, социјалне заштите, информација, занатства, туризма, угоститељства и заштите околине
 доноси одлуке о комуналним таксама и другим јавним приходима, када је овлашћена законом,
 доноси одлуке и друга општа акта у области цивилне заштите у складу са законом и предузима мјере за функционисање цивилне заштите,
 доноси одлуке о прибављању, управљању и располагању имовином општине,
 доноси одлуку о одређивању назива улица, тргова и дјелова насељених мјеста,
 доноси одлуку о проглашењу празника општине,
 доноси одлуку о употреби симбола општине,
 доноси одлуку о чланству општине у Савезу општина и градова и о удруживању у друге савезе и организације,
 доноси план кориштења јавних површина,
 доноси одлуку о проглашењу почасних грађана и уређује права и обавезе из те одлуке,
 доноси одлуку о наградам и признањима,
 бира и разрјешава предсједника Скупштине општине, подпредсједника Скупштине општине, замјеника начелника општине, секретара Скупштине општине и чланове сталних и повремених радних тјела Скупштине општине,
 образује стручну службу за потребе Скупштине и њених радних тјела,
 одлучује о задужењу општине,
 усваја пословник,
 разматра годишњи извјештај о раду начелника општине и о истом зауизма став,
 одлучује о покретању иницијативе за опозив начелника општине, у складу са законом којим се уређује избор начелника општине,
 оснива предузећа и установе комуналнних и других дјелатности за обављање послова од интереса за општину и управља истим у складу са законом,
 расписује јавни зајам и самодопринос,
 расписује референдум,
 даје мишљење о методологији за утврђивање накнаде за вршење повјерених послова,
 доноси одлуке о образовању мјесних заједница на подручју општине,
 даје мишљење о промјени граница општине,
 разматра извјештаје ор аду органа, организација и заједница на свом подручју,
 обавља друге послове у складу са законом.

Члан 30.

Скупштина општине има 11 одборника.

Члан 31.

Одборници се бирају на непосредним тајним изборима на подручју цијеле општине у складу са законом.

Члан 32.

Скупштина општине има предсједника и потпредсједника и бира их на временцки период трајања мандата Скупштине.
Предсједник и потпредсједник бирају се на конституирајућој сједници из реда одборника већином гласова изабраних одборника.
Предсједник Скупштине општине заступа и представља Скупштину општине, сазива сједнице Скупштине и њима предсједава.
Потпредсједник Скупштине замјењује предсједника Скупштине у случају његове одсутности или спријечености.
Потпредсједник Скупштине обавља послове које му повјери Скупштина општине те:
 усклађује активности Скупштине општине у области развојне политике општине друштвених дјелатности,
 усклађује активности сталних и повремених Скупштинских тијела,
 обавља друге послове које му повјери предсједник Скупштине у складу са законом.

Члан 33.

Новоизабрана Скупштина сазваће се ради конституисања најкасније 30 дана након објављивања резултата избора, од стране надлежног органа за спровођење избора. Конституирајућу сједницу сазива предсједник Скупштине општине ранијег сазива и њом предсједава до избора радног предсједништва конституирајуће Скупштине.
Радно предсједништво ће обавити консултације са представницима политичких странака чији су одборнициц изабрани у Скупштину општине и предложиће број и састав комисија за верификацију мандата и комисије за избор и именовање.
Остала питања за конституисање Скупштине уредиће се пословником Скупштине о њеном раду.

Члан 34.

Пословником о раду скупштине општине регулишу се питања која се односе на права и обавезе одборника, њихову одговорност, начин избора предсједника Скупштине општине и његова права и обавезе, начин избора секретара Скупштине и његова права и дужности, начин и поступак избора замјеника начелника, полагање свечане заклетве и њен сарджај, поступак сазивања сједнице Скупштине општине, утврђивање дневног реда сједнице, утврђивање резултата гласања, овлаштени предлагачи сазивања сједнице, уколико је не сазове предсједник, поступак предлагања и доношења општинских прописа, обавјештење јавности о раду Скупштине општине, избор радних тијела Скупштине, њихов састав, надлежност и начин рада, програм рада Скупштине, садржај и начин вођења записника о раду сједнице Скупштине и друга питања од значаја за организацију и рад Скупштине.

Члан 35.

Сједнице Скупштине општине одржавају се у секуларном амбијенту.

Члан 36.

Неспојиве су функције одборника Скупштине са функцијом начелника општине, замјеника начелника општине, секретара Скупштине и запослених радника у општинској административној служби, као и запослених радника у подручним једницама републичких органа са сједиштем у општини.

Члан 37.

Сталне комисије, одборе и савјете именује Скупштина општине из реда одборника и стручних сарадника, а у случајевима прописаним законом само из реда службеника који имају професионално искуство и из реда стручњака.
Надлежност, састав и начин рада тијела из претходног става прописује се пословником о раду Скупштине општине.

Члан 38.

Општински функционери су начелник општине, замјеник начелника општине, предсједник Скупштине општине и потпредсједник Скупштине општине.

Члан 39.

На приједлог комисије за избор и именовање Скупштина општине именује секретара Скупштине на вријеме трајања мандата Скупштине.
За секретара Скупштине општине може бити предложено и именовано лице из реда дипломираних правника, са одговарајућим искуством и положеним стручним испитом за рад у административној служби јединице локалане самоуправе или правосудним испитом.

Члан 40.

Секретар Скупштине у сарадњи са предсјеником Скупштине и начелником општине припрема приједлог дневног реда и обезбјеђује услове за рад Скупштине.
Секретар пружа стручну помоћ предсједнику Скупштине, обавјештава јавност о раду Скупштине и брши и друге послове утврђене пословником Скупштине.


Члан 41.

На приједлог начелника општине Скупштина општине бира и именује начелнике одјељења административне службе јединице локалне самоуправе, на вријеме мандата Скупштине општине (уколико одјељења буду организована).
Начелник одјељења руководи одјељењем и одговоранје за његов рад.
За начелника одјељења може бити именовано лице које има високу стручну спрему, пет година радног искуства у струци и друге услове утврђене законом и правилником о организацији и систематизацији радних мјеста.
Начелник одјељења за свој рад одговара начелнику општине.

Б) Начелник општине

Члан 42.

Начелник општине надлежан је да:
 предлаже Статут општине,
 предлаже одлуке и друга општа акта Скупштине,
 израђује нацрт и подноси Скупштини на усвајање годишњи буџет, годишњи биланс стања, економски план, развојни план, инвестициони програм, просторни и урбанистички план и остале планске и регулаторне документе које се односе на кориштење јавног земљишта,
 обавјештава Скупштину о свим питањима из недлежности општине, њених права и обавеза,
 проводи локалну политику у складу са одлукама Скупштине, извршава локални буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката Скупштине,
 извршава законе и друге прописе републике чије је извршење побјерено општини,
 доноси одлуку о оснивању општинске административне службе,
 доноси Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста општинске административне службе,
 доноси план цивилне заштите и обезбјеђује његову реализацију,
 реализује сарадњу општине са другим општинама, градовима, међународним и другим организацијама у складу са одлукама и закључцима Скупштине општине и њених одговарајућих тијела,
 даје сагласност на статуте и друга општа акта предузећа и установа чији је општина оснивач,
 подноси извјештај Скупштини о свом раду и раду општинске административне службе,
 покреће иницијативу да се до одлуке надлежног суда обустави од извршења пропис Скупштине општине, општи или појединачни акт, ако сматра да је супротан закону или уставу,
 закључује уговоре у има општине, у складу са актима Скупштине општине,
 рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења општинске административне службе, уколико за рјешавање нису надлежни републички органи,
 одговоран је за законитост свих аката које предлаже Скупштини општине,
 доноси одлуке о располагању новчаним средствима на начин утврђен овим Статутом,
 обавља и друге послове утврђене закоом, као и друге послове које му повјери Скупштина општине.

Члан 43.

Начелника општине замјењује замјеник начелника у складу са законом.
Замјеника начелника бира Скупштина општине, на приједлог начелника, у поступку предвиђеним пословником Скупштине општине.

Члан 44.

Замјеника начелника може разрјешити Скупштина општине и прије истека мандата: ако поднесе оставку, ако због издржавања казне затвора мора бити одсутан са рада 6 мјесеци и дуже даном ступања на издржавање казне, због дуге и тешке болести која га онемогућава да обавља ту дужност.
Поступак разрјешавања начелника уређује се пословником Скупштине општине.


В) Општинска административна служба

Члан 45.

Начелник општине утврђује структуру и унутрашњу организацију општинеске административне службе у законом утврђеним општим границама.
Општинска административна служба се организује и дјелује у складу са критеријумима ефикасности, дјелотворности и економичности, који обухватају, између осталог, поштовање сљедећих најважнијих принципа:
 обједињавање истих или сличних, односно међусобно повезаних послова у одговарајуће организационе јединице,
 законито и благовремено одлучивање о правима и обавезама и на закону заснованим правним интересима физичких и правних лица,
 стручно и рационално обављање послова и остваривање одговорности запослених и постављених лица за њихово обављање,
 ефикасно руковођење организационим јединицама и стални надзор над обављањем послова.

Члан 46.

Послови општинске административне слушбе су:
 извршавање и провођење прописа Скупштине општине и начелника општине,
 припремање нацрта одлука и других аката које доноси Скупштина општине и начелник општине,
 извршавање и провођење закона и других прописа и обезбјеђење вршења послова чије је извршење повхерено општини,
 вршење стручних и других послова које им повјери Скупштина општине и начелник општине.


Г) Надзорни одбор

Члан 47.

Скупштина општине може образовати надзорни одбор као стално радно тијело чија је функција да контролише јавну потрошњу у општини и врши надзор над управљањем имовином општине.
Чланове надзорног одбора именује Скупштина општине из реда стручњака економске и правне струке.

IV АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Члан 48.

Органи општине у вршењу послова из свог дјелокруга доносе: Статут, пословник, одлуке, правилнике, наредбе, рјешења, упутства, закључке, препоруке и резолуције.

Члан 49.

Скупштина доноси статут, пословник, одлуке, закључке, препоруке и резолуције.

Члан 50.

Начелник у вршењу послова доноси одлуке, правилнике, наредбе, упутства, рјешења и закључке.

Члан 51.

Приједлог за доношење аката из надлежности Скупштине општине могу поднијети начелник општине, сваки одборник, радна тијела Скупштине и 10 % бирача са подручја општине.
Иницијативу за доношење аката из надлежности органа општине може покренути 10 % бирача, као и удружење грађана, које је регистровано у складу са законом.
Иницијатива мора бити у писаном облику са образложењем. У иницијативи треба прецизно означити орган којем се упућује, као и доношење којег акта се иницира.
Орган којем је иницијатива достављена дужан је да у року од 60 дана од дана пријема иницијативе исту размотри и донесе акт чије је доношење иницирано, ако сматра да је његово доношење у складу са законом и овим статутом, а у супротном дужан је да грађанима или удружењу достави образложен одговор.
Ако је иницијатива достављена органу који није надлежан за доношење акта чије се доношење иницира, тај орган ће иницијативу одмах доставити надлежном органу општине и о томе писмено обавјестити подносиоца иницијативе.

Члан 52.

Одлуке и други општи акти органа општине објављују се у службеном гласнику општине. ПОјединачни акти органа општине објављују се у гласилу општине на основу одлуке Скупштине општине или начелника општине.
Начелник општине је дужан да у року од 15 дана од дана објављивања Министарсрву управе и локалне самоуправе РС достави службени гласник општине.
V – ИМОВИНА И ФИНАНСИРАЊЕ ОПШТИНЕ

Члан 53.

За извршавање обавезних функција сва потребна покретна и непокретна имовина додјељује се Општини у власништво.
Поступак утврђивања и преноса имовине из става 1. овог члана уређује се посебним законом.
Општина има у власништву, користи и располаже својом имовином у складу са законом, а у интересу локалног становништва.

Члан 54.

За обављање послова утврђених Уставом, законом и овим статутом, општини припадају приходи одређени законом.

Члан 55.

Општина има буџет у коме се исказују сви њени приходи и расходи.
Буџет општине доноси се за календарску годину прије њеног почетка. Ако се у року из претходног става не донесе буџет, Скупштина доноси одлуку о привременом финансирању.
Привремено финансирање врши се по буџету за протеклу годину, најдуже три мјесеца. У току привременог финансирања из претходог става могу се користити средства најбише у висини остварених прихода у посљедња 3 мјесеца године која претходи години за коју се буџет доноси, увећаних по стопи раста цијена на мало у Републици у периоду на који се одлука о привременом финансирању односи. По истеку године доноси се завршни рачун.

VI – ЈАВНОСТ РАДА ОРГАНА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Члан 56.

Органи општине обезбјеђују јавност рада редовним давањем информација средствима јавног информисања, редовним одржавањем конференција за штампу, редовним објављивањем података о броју запослених у административној служби по категорији особља, обезбјеђивањем услова за неометано информисање јавности о извршавању послова из своје надлежности и о свим промјенама организације и рада административне службе.
Објављивање одређених извјештаја може се ускратити само када је то прописано законом, о чему одлуку доноси Скупштина општине у складу са законом.
Органи општине подносе јавности годишње извјештаје у којим се пореде постигнути резултати са планираним програмским циљевима.

Члан 57.

Обавјештење и информације о обављању послова органа општине дају начелник општине и предсједник Скупштине општине, с тим што начелник општине може за давање одговарајућих информација овластити поједине службенике, који су истовремено лично одговорни за тачност и правовремености информације.

VII – ОБЛИЦИ НЕПОСРЕДНОГ УЧЕШЋА ГРАЂАНА У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ

Члан 58.

Облици непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи су референдум, збор грађана, грађанска иницијатива, мјесна заједница, панели грађана, ''сати грађана'' у Скупштини општине, ''сати грађана'' у начелниковој канцеларији и други облици који нису законом забрањени.

Члан 59.

Скупштина општине може одлучити да распише референдум ради непосредног изјашњавања грађана о сваком питању из своје надлежности.
О питањима која захтјевају непосредно лично учешће грађана и када то захтјева општи интерес у општини, одлучује се референдумом.

Члан 60.

Одлука на референдуму сматра се донесеном ако се за њу изјасни већина од укупног броја уписаних бирача.
Одлука донесена на референдуму је обавезна, а објављује се у службеном гласнику општине.

Члан 61.

Приједлог за расписивање општинског референдума може поднијети начелник општине, најмање 1/3 одборника у Скупштини општине и 6% бирача.
Поступак спровођења општинског референдума ближе се одређује одлуком Скупштине општине у складу са законом.

Члан 62.

Збор грађана може сазвати начелник општине, предсједник Скупштине општине, предсједник Савјета мјесне заједнице и сваки одборник Скупштине општине на подручју мјесне заједнице на којој има пребивалиште.
Сазивање и начин рада грађана регулише се посебном одлуком Скупштине општине.
Предсједник Савјета мјесне заједнице дужан је сазвати збор грађана на писани захтјев најмање педесет бирача.

Члан 63.

Грађанска иницијатива може бити покренута ако ју је потписало 5% бирача.
Иницијатива грађана се подноси у писаном облику и мора садржавати образложење. Скупштина општине је дужна да у року од шездесет дана од дана добијања иницијативе обави расправу и грађанима достави образложен одговор.


Члан 64.

Начелник општине обезбјеђује јавну расправу о нацрту статута, нацрту одлука о буџету и о другим актима општине.
Пословником о раду Скупштине ће се регулисати која друга акта се упућују на јавну расправу, начин вођења исте и друга питања у вези јавне расправе.

Члан 65.

Мјесна заједница се оснива одлуком Скупштине општине за дио једног, једно или више насељених мјеста која чине територијалну економску цјелину за задовољење потреба становништва у мјесној заједници.
Одлуком из претходног става утврђују се назив, подручје, послови које врши мејсна заједница и друга питања од значаја за рад мјесне заједнице.
У мјесној заједници грађани задовољавају заједничке потребе и интересе у областима уређења насеља, становаља, комуналне дјелатности, здраствене и социјалне заштите, заштите животне средине, образовања и васпитања, културе, физичке културе, као и у другим областима које саме утврде статутом мјесне заједнице и другим актима.

Члан 66.

Мјесна заједница има статут правног лица, који стиче након уписа у регистар мјесних заједница, који води надлежна организациона јединица општинске административне службе.

Члан 67.

Мјесна заједница има печат округлог облика, промјера 35 мм са исписаним називом и средиштем мјесне заједнице.

Члан 68.

Иницијативу за образовање мјесне зајдеднице (раздвајање и спајање) покреће збор грађана са подручја за које се предлаже формирање мјесне заједнице са најмање 10% потписа регистрованих бирача.
Потписана иницијатива из претходонг става доставља се начелнику општине на даљу процедуру предвиђену законом.

Члан 69.

Орган мјесне заједнице је Савјет мјесне заједнице који броји највише 11 чланова.
Број чланова Савјета мјесне заједнице одређује се у односу на број регистрованих бирача са подручја мјесне заједнице.

Члан 70.

Предсједника и чланове Савјета мјесне заједнице бирају бирачи који имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице, непосредно на збору грађана мјесне заједнице, на период од четири године.
Предсједник и чланови Савјета мјесне зајднице су изабрани ако је за њихов избор гласала натполовична већина од укупног броја грађана бирача, који су присутни збору грађана мјесне заједнице.
Укупан број грађана бирача мјесне заједнице, који присуствују збору грађана на којем се бирају предсједник и чланови савјета мјесне заједнице не смије бити мањи од 10% укупног броја грађана бирача, који имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице.

Члан 71.

Предсједник и чланови савјета мјесне заједнице могу бити разрјешени дужности и прије истека мандата, ако за њихово разрјешење на збору грађана бирача мјесне заједнице гласа натполовична већина од укупног броја грађана бирача, који су присутни збору грађана мјесне заједнице.
Гласање о избору и разрјешењу предсједника и чланова Савјета мјесне заједнице је јавно.

Члан 72.

Изборе за орган мјесне заједнице расписује Скупштина општине, а спроводи их Савјет мјесне заједнице.
Уколико предсјеник Савјета мјесне заједнице не сазове у одређеном року збор грађана ради избора Савјета мјесне заједнице, збор ће сазвати и спровести поступак избора Савјета мјесне зајднице облашћени службеник општинске административне службе.

Члан 73.

Савјет мјесне заједнице утврђује приједлог Статута мјесне заједнице, годишње активности из надлежности мјесне зајднице, координира укупне активности на реализацији послова у мјесној заједници, брине се о организовању и одржавању збора грађана, спроводи одлуке збора грађана, обавља и друге послове у складу са Одлуком и Статутом мјесне заједнице.

Члан 74.

Средства за финансирање мјесне заједнице утврђују се буџетом општине. Осим средстава из претходног става, средства за финансирање мјесних заједница могу бити: средства грађана која се обезбјеђују самодоприносом, средства заинтересованих предузећа, донације грађана, удружења и међународних организација, те приход од властите дјелатности.

Члан 75.

Административне и стручне послове, поступак регистрације, издавање рјешења о упису и вођењу регистра мјесних заједница обавља административна служба општине.

Члан 76.

Регистар мјесних заједница је јавна књига.
Свако заинтересовано лице може извршити увид у регистар и образложеним захтјевом тражити издавање извода о упису одређених чињеница у регистар. Регистар се води хронолшки за све мјесне заједнице на подручју општине и на обрсцима и према упутству, које својим актима прописује начелник општине. У регистар се уписује образовање, престанак мјесне заједнице и други значајни подаци као што су: назив и сједиште, називи насеља или насељених мјеста која улазе у састав мјесне заједнице, број становника, имена лица овлаштених за заступање мјесне заједнице и обим њихових овлашћења, број и датум доношења акта о образовању и промјене које настану у вези са чињеницама које се уписују у регистар.

Члан 77.

Поступак за упис у регистар покреће се писменом пријавом овлашћеног лица у року од тридесет дана од дана доношења Одлуке о образовању мјесне заједнице.
Уз пријаву за упис у регистар прилажу се: акт Скупштине општине о образовању мјесне заједнице и акт који садржи податке о лицима овлашћеним за заступање мјесне заједнице.
На основу утрошених чињеница надлежана организациона јединица општинске административне службе доноси рјешење о упису у регистар.
Против рјешења о упису у регистар може се изјавити жалба начелнику општине.
Рјешење о упису оснивања мјесне заједнице и о упису престанка постојања мјесне заједнице објављује се у службеном гласнику општине.

Члан 78.

Сва друга питања из надлежности мјесних заједница, која нису регулисана овим статусом, ближе ће се уредити статутом мјесне заједнице.

Члан 79.

Скупштина општине ће својом Одлуком формирати панел грађана којом ће одредити број грађана у панелу, период учешћа, водећи рачуна да грађани у панелу буду представници разних социјалних структура у општини (омладина, пензионери, радници, незапослени и друго).

Члан 80.

Скупштина ће својим Пословником уредити ''сате грађана'' у Скупштини као облик непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи..

Члан 81.

Начелник општине ће омогућити ''сате грађана'' у својо канцеларији. О чему ће на одговарајући начин обавјестити јавност.

VII – САРАДЊА ОПШТИНЕ СА ДРУГИМ ОПШТИНАМА И УДРУЖИВАЊЕ ОПШТИНЕ У САВЕЗЕ И ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 82.

У области послова локалне самоуправе општина остварује сарадњу са другим општинама, а првенствено са сусједним општинама.
Сарадња из става 1. овог члана планира се и остварује у оним пословима који су од њиховог заједничког интереса.

Члан 83.

Општина се може удруживати у Савез општина и градова Републике Српске, ради унапређења и заштите својих интереса, о чему одлуку доноси Скупштина општине.

Члан 84.

Општина може приступити домаћим и међународним удужењима ликалних власти и сарађивати са јединицама локалне самоуправе у Федерацији БиХ и у иностранству у складу са законом.
Одлуку из става 1. овог члана доноси Скупштина општине самостално или на приједлог начелинка општине.

IX – ПОСТУПАК ЗА ДОНОШЕЊЕ И ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА

Члан 85.

Статут општине усваја Скупштина општине двотрећинском већином гласова укупног броја изабраних скупштинских одборника.

Члан 86.

Приједлог за доношење, измјене и допуне статута могу поднијети начелинк општине, најмање 1/3 одборника Скупштине општине и 20% бирача са подручја општине.
Приједлог из става 1. овог члана мора бити образложен у писменој форми,а о истом одлучује Скупштина општине.

Члан 87.

О приједлогу за измјену и допуну статута расправља се на сједници Скупштине општине. Ако се прихвати приједлог за измјену и допуну статута општине, исти приједлог се не може ставити у дневни ред Скупштине општине прије истека 3 мјесеца од када је расправа о приједлогу Скупштине општине закључена.
О прихваћеном приједлогу за измјену и допуну статута организује се јавна расправа. Измјена и допуна статута се усваја двотрећинском већином од укупног броја одборника Скупштине општине.


X – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 88.

Даном ступања на снагу овог статута престаје да важи Статут општине Петровац број 01-010-346/2000 од 31.03.2000. године.

Члан 89.

Овај статут ступа на снагу даном објављивања у ''Слушбеном гласнику општине Петровац''.

Члан 90.

Одлуке и други прописи општине ускладиће се са одредбама овог статута у року од шест мјесеци од дана његовог ступања на снагу.


Број: 01-022-116/05
Дана: 25.04.2005. године ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Рајко Бањац, дипл.инг.шум.

 

на врх

 
 
made by SiZ