-Ријеч начелника
-Воде
-Кроз Дринић
-Јубилеј
-Такмичење
-Ловиште
-Ловачка кућа
-Цјеновник
-Светиње
-Рунолист
-Прашума "Лом"
-Општи преглед
-Стратегија
-Први повратак
-Срнетица
-Сеобе
-I свјетски рат
-Антика
СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ  
Општи подаци | Правно регулисање дјелатности | ОГЛАСНА ТАБЛА
 
 

1. ПРОЈЕКТИ

СНАГЕ

• богаство природним ресурсима (шума, грађевински шљунак, пијесак, квалитетна питка вода, пољопривредно земљиште и пашњаци),
• ресурси и услови за производњу здраве хране,
• повољан амбијент за развој малих и средњих предузећа,
• повољни услови за развој сеоског, ловног, здравственог и спорзско-рекреативног туризма,
• еколошки здрава средина
• повољан амбијент за домаће и стране инвестиције
• релативно јефтина радна снага

СЛАБОСТИ

• недостатак људских ресурса са одређеним квалификацијама,
• мали број запослених младих кадрова,
• недостатак садржаја за младе,
• слаба информисаност становништва и јавности због недостатка властитих информативних облика,
• недостатак квалитетних менаџера,
• ниска еколошка култура и управљање отпадом,
• мала лична потрошња,
• слабо развијене услужне дјелатности,
• недостатак просторног плана (урбанистички и регулациони план)
• незадовољавајућа комунална инфраструктура

МОГУЋНОСТИ

• развој дрвопрераде,
• интензивније кориштење пољопривредног земљишта
• производња меса и млијека,
• развој трговине ,угоститељства и туризма,
• скупљање и паковање љековитог биља,
• воћарска производња, и
• развој пчеларства

ПРИЈЕТЊЕ

• неповољна политичка клима у БиХ и окружењу,
• лоша демографска слика,
• слаб природни прираштај становништва,
• неадекватан систем образовања,
• лоше телекомукационе везе, и
• неадекватна путна инфраструктура и повезаност са Републиком Српском

На основу социо-економске и сwот анализе визија развоја општине Петровац-Дринић, као развојни жељени циљ за наредни период од 5 година могла би се дефинисати на слиједећи начин:
Средње развијена локална заједница, просторно уређена, комуникационо увезана са окружењем, еколошки препознатљива, демографски отворена.

Социо-економска, сwот анализа и визија развоја општине Петровац упућују који су стратешки правци развоја, а са становишта природних и људских ресурса, најоптималнији за ову локалну заједницу.

1.-развој локалне инфраструктуре и комуникација
2.-развој дрво-прерађивачке дјелатности
3.-развој пољопривредне производње
4.-развој туризма
5.-јачање локалне управе
6.-развој културних и спортских активности
7.-унапређење положаја младих и НВО
8.-унапређење социјалне заштите и здравства

2. ПОТЕНЦИЈАЛИ РАЗВОЈА

Подручје општине Петровац представља једно од најбогатијих подручја шумом у РС, а и у БИХ. Око 90% површине општине или 12.902 hа се налази под високим шумама са природном обновом што представља најзначајнији економски и развојни ресурс. Шумарство је основна привредна грана и апсорбује највећи број запослених радника.

Други ресурс по значају је пољопривредно земљиште, и то пете и шесте класе 620 hа и седме и осме класе 420 hа, те неплодног земљишта 544 hа. У категорији пете и шесте класе налази се доста пашњака што је погодно за развој сточарства. Шумама газдује Ј.П»Српске шуме»РС, Ш.Г.»Оштрељ-Дринић». Дрвопрерада је тренутно у фази примарне прераде, која се одвија у осам пилана, од којих су двије са капацитетима од 15-30 000 м3 годишње прераде.

Пољопривредно земљиште је у власништву индивидуалних пољопривредника. У фази је регистровање пољопривредне задруге која ће имати циљ да организује робну производњу код индивидулних пољопривредника, те уведе неке нове облике пољопривредног привређивања.

Подручје Дринића има добру основу и за воћарску и пчеларску производњу, затим скупљање, производња и прерада љековитог биља.

Као значајан ресурс на подручју општине је постојање дивљачи у оближњим шумама (вук, лисица, тетрјеб), те смјештајни капацитети од 16 лежаја у «Ловачкој кући» на локалитету Велико врело што пружа добре услове за ловни туризам.

Такође, шуме планине Клековаче по неким истраживањима су богате са ваздухом обогаћеним јодом, што је добродошло људима који имају поремећај рада штитне жљезде, а то представља добар основ за развој здравственог туризма.

Значајно је напоменути прашуму Лом које се налази на сјеверним падимама Клековаче са просјечном дрвном запремином од 729м3/hа. Површина прашуме је 298 hа, а проглашена је и заштићена 1962. године. Висинска амплитуда је од 1250-1522 м.

Све непривредне дјелатности које се одвијају у општини настајале су и развијале се упоредо са формирањем Општинске управе као носиоца и координатора свих привредних и непривредних активности у општини. Поред општинске администрације која је организована у јединствен орган општинске управе, битан сегмент у организацији укупног живота у општини су: Дом здравља «Дринић», Основна школа «Дринић», Полицијска станица, Хyпо–Алпе–Адриа банк, ПТТ РС, канцеларија Републичке управе за геодетско имовинске правне послове, канцеларија здравственог осигурања, канцеларија Телекома РС, канцеларија Пореске управе РС, канцеларија метреолошке станице РС, општинска организација ЦК, те слиједеће невладине организације; борачка организација, омладинска организација »ЛЕТ», спортско удружење, удружење ловаца »СРНДАЋ» те удружење пензионера.

3. ИНФРАСТРУКТУРА

ПУТНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

Територија општине Петровац са запада је повезана са магистралним путем Бихаћ-Јајце-Сарајево асвалтним путем у дужини од 7 км, који пролази кроз насеље Дринић. Даље према југо западу води шумски макадамски пут који у дужини од 15 км излази изнад Рунића на магистрални пут Бос.Петровац-Дрвар. Источно од Дринића иде макадамски пут према Срнетицидаље према истоку и сјевероистоку према општини Рибник гдје се веже на магистрални пут Бихац–Сарајево 5 км источно од Кључа.

Насељене дијелове општине повезују локални асфалтни путеви у дужини од 10 км. Најближа жељзницка станица је у Рипчу, односно Бихаћу, на удаљености од 60-65 км, а најближи аеродром је у Бања Луци, који је удаљен од Дринића око 130 км.

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

Стање телекомуникација тренутно је такво да постоје телефонске везе у облику фиксне и мобилне телефоније, али су те везе доста непоуздане, јер је Општина повезана са Телекомом РС ткз. ЦЛЛ мрежом, поготово таква врста веза тешко подржава Интернет.

ЕЛЕКТРОМРЕЖА

Електро мрежа је у доста лошем стању. Главно напајање долази из општине Бос.Петровац, преко ЈП «Слапови на Уни» Бихаћ, Електродистрибуција Бос.Петровац. Од трафо станице у Доњим Бишћанима до мјерног мјеста на ентитетској граници у дужини од око 10 км, високо напонски вод је у доста лошем стању јер је изграђен прије 10 година. Од мјерног мјеста до центра Дринића израден је нови 110 КV далековод као и нова расклопна трафо станица. У самој Општини нисконапонска мрежа је у лошем стању, али је општинским плановима планирана реконструкција. Ове године треба да се заврши реконструкција насеља Шпирића, Савуљевића и Кецманска долина. У наредне двије године планирана је санација комплетне мреже. Сви новоизграђени привредни субјекти имају тренутно доста уредно снабдијевање електричном енергијом, али за будућност, за нове капацитете потребно је санирати прије свега вод високог напона од Доњих Бишћана до ентитетске границе.

_______________________________________________________________________________________

Општинска административна служба општине Петровац на основу члана 38. став 3. Закона о уређењу простора, као носилац припреме плана, обавјештава јавност да ће

ЈАВНИ УВИД
У НАЦРТ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ''РАДНУ ЗОНУ ГРОМИЛЕ И РЕЗЕРВАТ РАДНЕ ЗОНЕ'' У ДРИНИЋУ

у дијелу који обухвата површину од 13,74ха, трајати у времену од 20.10. до 20.11.2010. год.

Сва заинтересована правна и физичка лица могу, у времену трајања јавног увида, евентуалне приједлоге, примједбе и мишљења на Нацрт Регулационог плана доставити:
- у писменом облику на адресу Општинска административна служба закључно са 20.11.2010. године,
- у књигу приједлога, примједби и мишљења која ће се водити код Општинске административне службе, простроријама УРБИС ЦЕНТАР д.о.о. Бања Лука, Јована Дучића 23а закључно са 20.11.2010. године.

Стручна распарава и завршна јавна презентација ће се одржати дана 29.11.2010. године (понедјељак) у 10х у Сали зграде Скупштине општине Петровац.
На стручној расправи правна и физичка лица ће моћи пред носиоцем израде Регулационог плана предузећем ''УРБИС ЦЕНТАР'' д.о.о. Бања Лука и Општинском административном службом општине Петровац образложити своје примједбе које се у писменом облику стављене током јавног увида.
Сва заинтересована правна и физичка лица могу извршити увид у графички дио који је изложен у холу испред сале Скупштине општине, сваког радног дана у времену од 8 до 14.


ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА

У општини Петровац кренуо је партнерски пројекат у оквиру МДГ-Ф пројекта ''Демократска управа на пољу економије – Осигурање приступа водоснадбјевању кроз институционални развој и инфраструктуру''. У овом пројекту који се спроводи на простору цијеле БиХ учествује укупно 13 општина: Бихаћ, Босански Петровац, Грачаница, Источна Илиџа, Источно Ново Сарајево, Кладањ, Неум, Петровац, Петрово, Рудо, Столац, Трново и Вишеград.
Програм је подржан кроз Фонд за достизање миленијумских развојних циљева, финансиран од стране Владе Шпаније, под окриљем УН реформе. Програм заједно имплементирају УНДП и УНИЦЕФ у партнерству са Министарством за вањску трговину и економске односе БиХ, Министарством цивилних послова БиХ, ентитетским Министарствима пољопривреде, шумарства и водопривреде, ентитетским и кантоналним Министарствима социјалне политике, одабраним општинама и њиховим водоводним/комуналним предузећима, те организацијама цивилног друштва.
Програм има за циљ повећање укључености грађана у партиципативну општинску управу из области водоснадбјевања, бољу управу на пољу економије у водоводним/комуналним предузећима, а све у циљу пружања бољих услуга грађанима.
Почетна радионица на којој је детаљније презентован оквир и циљеви заједничког рада, као и наредни кораци у даљој имплементацији одржана је 25-27.5.2010. године у Неуму. Дана 07.06.2010. године, рјешењем начелника општине именован је Општински управни одбор (ОУО) за развој и имплементацију Акционог плана за побољшано водоснадбјевање угрожених група, који броји 9 чланова.
У Дринићу је 25.06.2010. год. Презентован МДГ-Ф-ов пројекат ''Демократска управа на пољу економије – Осигурање приступа водоснадбјевању кроз институционални развој и инфраструктуру'', који имплементира Иницијатива за бољу и хуманију инклузију (ИБХИ).
Такође, у Сарајеву 30.06.2010. године, потписан је Меморандум о разумјевању између УН које заступа Дјечији фонд УН-УНИЦЕФ, Развојни програм УН-УНДП и општине Петровац-Дринић, који се састоји од 10 чланова и у којим су дефинисани сврха истог, консултације, размјена информација и извјештавање, проведба меморандума, публицитет, трајање, раскид измјене и допуне, обавјести, ступање на снагу итд.
Одржано је више састанака са МДГ-Ф-овим тимом- аспект водоснадбјевања за теме прикупљања података неопходних за припрему пројектног задатка за израду мастер плана водоснадбјевања у оквиру МДГ-Ф програма, ДевИнфо подпројекта у оквиру пројект МДГ-Ф итд.
Прва сједница ОУО-а одржана је 19.07.2010. године и истој су присуствовали представници ИБХИ-а, који су презентовали пројекат. Даљи састанци били су 03.06., 10.06., 25.06., 30.07., 05.08., 30.08., 01.09., 29.09. и 12.10., те 14.11.2010. године са различитим темама радионица и сарадницима из МДГ-Ф тима, ИБХИ и НВО-Свјетионик Приједор.
Представници МДГ-Ф су у сарадњи са свим ангажованим члановима на овом пројекту у мјесецу септембру донијели и усвојили акт Процјене ситуације у области социјалне/дјечије заштите и инклузије у односу на област водоснадбјевања у општини Петровац-Дринић.
Активности на овом пројекту и даље се настављају.


Предсједница ОУО-А:
Душанка Пећанац


 

на врх

 
 
made by SiZ