-Riječ načelnika
-Vode
-Kroz Drinić
-Jubilej
-Takmičenje
-Lovište
-Lovačka kuća
-Cjenovnik
-Svetinje
-Runolist
-Prašuma "Lom"
-Opšti pregled
-Strategija
-Prvi povratak
-Srnetica
-Seobe
-I svjetski rat
-Antika
CJENOVNIK  
 
 
 

CJENOVNIK

ORGANIZACIONIH TAKSI, ODSTRELA DIVLJAČI I NJENIH DIJELOVA I USLUGA U LOVIŠTIMA REPUBLIKE SRPSKE i CJENOVNIK LOVAČKE KUĆE

A. Opšti uslovi

 

1. Odstrel divljači može se vršiti na osnovu dozvole-odobrenja za lov po kojoj su prihvaćeni uslovi ovog cijenovnika.

2. Trfeji divljači se ocjenjuju prema formuli Međunarodnog lovnog savjeta za očuvanje divljači (CIC).

3. Odstrel pojedinih vrsta divljači dozvoljen je samo sa odgovarajućim oružjem i municijom i to:

- medvjeda puškom sa izolučenom cijevi kalibra 7m/m i više i zrnom težine 11 grama i više.

- divokozju divljač puškom sa izolučenom cijevi kalibra 6,2 x 51 m/m i više i zrnom težine 6 grama i više.

- srneću divljač puškom sa izolučenom cijevi kalibra 5,6 x 41 m/m i više i zrnom težine 3,5 grama i više.

- divlju svinju puškom sa izolučenom cijevi kalibra 7 m/m i više i težinom zrna 9,0 grama i više i puškom sačmaricom upotrebom kugle ("BRENNKE", ili "IDEAL")

- velikog tetrijeba sa puškom izolučene cijevi kalibra 5,6 m/m i težinom zrna većom od 2,6 grama i puškom sačmaricom upotrebom municije sa sačmom 4 m/m i više

- poljske jarebice, jarebice kamenjarke, fazane, divlje patke i lještarku sa puškom sačmaricom i sačmom promjera 3 m/m i više.

- šljuke, prepelice, grlice, golubove i bekasine sa puškom sačmaricom upotrebom municije sa sačmom 2,5 m/m i više.

4. Dnevna organizaciona taksa obuhvata:

- kod lova srneće i divokozje divljači, medvjeda i divljih svinja, organizaciju lova, ulaz u livište i usluge stručnog pratioca, upotrebom lovnih objekata i obradu trofeja za transport.

- kod lova velikog tetrijeba i lještarke, organizaciju lova, ulaz u lovište i usluge stručnog pratioca.

5. Vrhunski trofeji od divljači, prema odredbama člana 63. Zakona o lovstvu ne mogu se izvoziti u inostranstvo.

6. Lovac član lovačkog udruženja koje gazduje lovištem (matični član) za korištenje divljači (trofej, meso, krzno) plaća iznos koji ne može biti manji od 25% za "sitnu" i 30% za "krupnu" divljač po cijenama ovog cjenovnika (član 57. Zakona o lovstvu)

Za divljač koja je van režima zaštite (pod brojem 8) matični članovi ne plaćaju naknadu ako odstrel te divljači izvrše u organizacionim akcijama brojnog stanja predatora.

B. Organizacione takse - odsrel i dijelovi divljači

1. SRNEĆA DIVLJAČ

1.1. SRNDAĆ

Vrijeme lovljenja od 15.05. do 15.09.

Dnevna organizaciona taksa 60 KM

CIC POENA Konvertibilnih maraka
do 79,99
280
od 80,0 do 99,99 svaki poen
12
od 100,0 poena
520
od 100,0 do 104,99
600
od 105,0 do 109,99
690
od 110,0 do 114,99
730
od 115,0 do 119,99
945
od 120,0 do 129,99 svaki poen
100
od 130,0 poena
1945
od 130,0 svaki dalji poen
130
Za ranjavanje plaća se 50 % procijenjene vrijednosti primjerka (trofej i meso).
Lovcu kao trofej pripada rogovlje sa lobanjom.
 
1.2. SRNA I LANE
Vrijeme lovljenja od 01.09. do 31.12.
Odstrelna taksa za srnu
70
Ranjavanje srne
70
Meso srneće divljači u koži (bez utrobe, glave i nogu do koljena) 15,00 KM po kilogramu
 
2. DIVLJE SVINJE
2.1. VEPAR
Dnevna organizaciona taksa 80 KM
CIC POENA Konvertibilnih maraka
do 79,99 poena
180
od 80,0 do 99,99 svaki poen
12,5
od 100,0 poena
430
od 100,0 do 109,99 poena svaki poen
25
od 110,0 poena
680
od 110,0 do 114,99 poena svaki poen
50
od 115,0 poena
930
od 115,0 do 119,99 poena svaki poen
75
od 120,0 poena
1305
preko 120,0 poena svaki poen
100
Za ranjenog a ne pronađenog vepra lovac plaća 300 KM plus 50 % procijenjene težine mesa.
Lovcu kao trofej pripadaju kljove. Meso vepra u koži (bez utrobe) plaća se 4 KM po kilogramu.
 
2.2. ODSTREL KRMAČE
Do 70 kg težine KM 150
Od 71 do 100 kg težine KM 250
Preko 100 kg težine KM 300
Za ranjenu a ne pronađenu krmaču lovac plaća 100 KM i 50 % procijenjene težine mesa.
Lovcu pripada odstrijeljeni primjerak bez obaveze plaćanja cijene mesa.
2.3. NAZIME I PRASE
Odstrel nazimeta KM 150
Odstrel praseta KM 100

Za ranjeno a ne pronađeno nazimče i prase lovac plaća 50 KM i 50 % procijenjene težine mesa.

Lovcu pripada odstrijeljeni primjerak bez obaveze plaćanja cijene mesa.

Ako se odstrel divljih svinja vrši sa zatvorenih čeka onda se naplaćuje promašaj i to:
- za vepra KM 100
- za krmaču KM 50
- za nazimče i prase KM 50
 
2.4. LOV POGONOM I PRIGONOM
Lov pogonom i prigonom na divlje svinje organizuje se na grupe od 3 do 10 lovaca.
Dnevna organizaciona taksa po lovcu iznosi 300 KM, ako lovci nisu članovi matičnog udruženja koje gazduje lovištem, u šta je uračunato:
- organizacija lova, ulaz u lovište i usluge pogoniča,
- odstrel prvog primjerka divlje svinje bez obaveze plaćanja mesa bez obzira na pol, starost i uzrast.
Svaki naredni odstreljeni primjerak plaća se paušalno i to:
- za vepra KM 400
- za krmaču KM 250
- za nazimče i prase KM 150
Promašaj i ranjavanje se ne naplaćuje. Ako se u toku lovnog dana u pogonu i prigonu ne pokrenu divlje svinje lovcima se vraća 70 % uplaćenog iznosa organizacione takse za taj dan.
Trofejna vrijednost vepra se naplaćuje po vrijednostima CIC poena kao što je gore navedeno.
 
3. MRKI MEDVJED
Vrijeme lova od 01.10. do 15.05.
Dnevna organizaciona taksa 100 KM.
CIC POENA Konvertibilnih maraka
do 149,99 poena
1200
do 150 do 199,99 poena
2500
od 200 do 249,99 poena
3800
od 250,0 do 274,99 poena
5500
od 275 do 299,99 poena
7000
od 300 poena
8500
preko 300 poena svaki poen do 400 poena
70
preko 400 poena svaki dalji poen
120
Za ranjenog a ne pronađenog medvjeda lovac plaća 50% procijenjene vrijednosti primjerka.
Za promašaj lovac plaća 300 KM.
Lovcu kao trofej pripada krzno sa glavom. Meso medvjeda (bez utrobe, krzna, glave i šapa) iznosi 20 KM po kilogramu.
 
4. VELIKI TETRIJEB
Vrijeme lovljenja od 01.04. do 31.05.
Dnevna organizaciona taksa iznosi 100 KM.
Odstrel KM 2000
Ranjavanje KM 1000
Promašaj KM 300
Lovcu kao trofej pripada odstreljeni primjerak velikog tetrijeba mužijaka.
 
5. NISKA DIVLJAČ
Dnevna organizaciona taksa 20 KM
- zec (vrijeme lovljenja od 01.10. do 05.12.) KM 55
- fazan (vrijeme lovljenja od 01.10. do 05.01.) KM 20
- jarebica poljska (vrijeme lovljenja od 01.10. do 05.01.) KM 25
- jarebica kamenjarka (vrijeme lovljenja od 01.10. do 05.01.) KM 25
- divlja patka gluvara (vrijeme lovljenja od 01.09. do 28.02.) KM 10
- divlja patka krdža (vrjeme lovljenja od 01.09. do 28.02) KM 10
- divlja guska lisasta (vrijeme lovljenja od 16.09. do 28.02.) KM 20
- prepelica, divlji golub, grlica (vrijeme lovljenja od 01.08. do 31.12.) KM 7
- šljuka šumska (vrijeme lovljenja 01.08. do 28.02.) KM 10
- crna liska (vrijeme lovljenja od 01.09. do 28.02.) KM 10
Odstreljena divljač pripada lovcu.
 
6. DIVLJAČ VAN REŽIMA ZAŠTITE - KRZNAŠICE
Za poseban lov na ovu divljač dnevna organizaciona taksa iznosi 80 KM po lovcu.
Ako lovac u lovu odstreli neku od ovih vrsta, ne plaća dnevnu organizacionu taksu.
- odstrel vuka KM 750
- odstrel lisice KM 49
- odstrel kune (zlatice i bijelice) KM 80
- odstrel divlje mačke KM 180
- odstrel jazavca KM 50
Odstreljena divljač pripada lovcu.
 
USLUGE LOVAČKE KUĆE
 
PUN PANSION (SPAVANJE SA DORUČKOM, RUČKOM I VEČEROM) ZA JEDNU OSOBU 55 KM
POLUPANSION (SPAVANJE SA DORUČKOM) ZA JEDNU OSOBU 27 KM
POLUPANSION (SPAVANJE SA DORUČKOM) ZA DVIJE OSOBE 37 KM
BUNGALOV SA OSAM KREVETA 90 KM
RASPOLAŽEMO SA OSAM DVOKREVETNIH SOBA.
 

na vrh

 
 
made by SiZ