-Riječ načelnika
-Vode
-Kroz Drinić
-Jubilej
-Takmičenje
-Lovište
-Lovačka kuća
-Cjenovnik
-Svetinje
-Runolist
-Prašuma "Lom"
-Opšti pregled
-Strategija
-Prvi povratak
-Srnetica
-Seobe
-I svjetski rat
-Antika
PRAŠUMA "LOM"  
 

 

Prašumski rezervat "Lom" osnovan je 1956. godine. Nalazi se u masivu planine Klekovače, na grebenu Lom-planine. Zauzima površinu od 297,8 hektara. Ima izdvojeno jezgro - strogi rezervat divljine, veličine 55,8 hektara (kategorija Ia po IUCN - klasifikaciji). Pripada Javnom preduzeću šumarstvo "Srpske šume", Šumskom gazdinstvu "Oštrelj-Drinić" iz Drinića, opština Petrovac, a nalazi se na teritoriji Gazdinske jedinice "Lom-Klekovača", obuhvatajući odjeljenja 130-134 te 136. (slika gore).

 
 
 

Prve ideje o zaštiti predjela divljine na planini Klekovači datiraju iz 1905. godine. To su najstariji napori te vrste na ovim prostorima, pa i šire. U vrijeme proglašenja zaštite Prašumskog rezervata Lom, u Driniću je radila eksperimentalna stanica Instituta za šumarstvo i drvnu industriju iz Sarajeva. O tom vremenu svjedoči i sačuvana tabla te eksperimentalne stanice (slika lijevo). I danas u Driniću ekologija ima svoje poklonike. Iako je malo mjesto, u njemu je veoma aktivno ekološko društvo.

 
 
 

Vegetaciju lomske prašume uglavnom čini (75%) tipična šuma ovih dinarskih planina, zajednica bukve-jele-smrče (Piceo-Abieti-Fagetum illyricum). Nalazi se u rasponu 1250-1420m na sjevernim i sjevero-zapadnim ekspozicijama uglavnom. Geobotanički položaj prašume je na granici ilirske provincije, tako da se u njoj završava areal nekih ilirskih vrsta.

 
 
 

Udio vrsta u drvnoj masi rezervata je sljedeći: bukva 22%, jela 38%, smrča 40%. Subalpska bukova šuma (Acerij-Fagetum-subalpinum) zauzima 18% površine, na sličnim ekspozicijama, različitih nagiba, na visini 1420-1522m nadmorske visine. U njoj je značajno učešće javora (Acer-pseudoplatanus). Preostalih 4% zauzima sekundarna zajednica jele i smrče (Abieti-Piceetum, 1350-1470m nadmorske visine). Na slici desno prikazana je prašumska bukva koja u doba parenja tetrijeba služi kao pjevalište mužjaka.

Geološki supstrat prašume Lom čine krečnjaci. Zbog toga je reljef rezervata veoma razvijen, a mjestimično i jako karstifikovan. Prisutne su mnoge kraške pojave. Iako su krečnjaci vodopropusne stijene sa podzemnom hidrologijom, ipak se na području rezervata nalaze dva mala vrela. Ima i nekoliko pećina (neke sa vječnim snjegom koji se do prije par decenija organizovano isporučivao slastičarima).

Carstvo gljiva iz porodica FUNGIJA jasno kaže da se nalazite u prašumi

 
 
 

Zemljišta na krečnjacima su uobičajeno gust mozaik inicijalnih litosola, plitkih crnica (kalkomelanosola), srednje dubokih smeđih krečnjačkih zemljišta (kalkokambisola) i dubokih ilimerizovanih krečnjačkih zemljišta (luvisola). Taj lanac karika jednog istog evolutivnog niza pruža veoma široku lepezu za razvoj biljaka.

 
 
 

Za ovu stranicu korišten je prospekt urađen kao sastavni dio studije "Plan gazdovanja za šume sa posebnom namjenom u strogim rezervatima prirode Janj i Lom", autora doktora Zorana Maunage i saradnika sa Šumarskog fakulteta u Banjaluci. Korištene su takođe i fotografije koje nam je ustupio gospodin Radivoj Kecman, dipl. ing šumarstva, upravnik lovišta i predsjednik lovačkog udruženja "SRNDAĆ" iz Drinića. Na slici desno pogled na prašumu Lom sa vrha Klekovače.

na vrh

 
 
made by SiZ