Општина Петровац - Дринић

Званична wеб презентација општине

Административна служба

Општина са најужом администрацијом у Дринићу формирана је у марту 1998. године, а данас је локална управа у општини Петровац, Дринић организована кроз Скупштину општине, Општинску управу и начелника.
Општина је основна територијална јединица локалне самоуправе, која се образује за дио насељеног мјеста, једно насељено мјесто или више од једног мјеста. Општина има све надлежности садржане у Закону о локалној самоуправи, као и друге надлежности, које јој се преносе другим законом, а има право да се бави свим питањима од локалног интереса, која су у њеној надлежности.

Начелник општине

Драго Ковачевић

Он представља и заступа општину, начелник је носилац извршне власти у општини. Он руководи општинском административном службом и одговоран је за њен рад.

 

Надлежности начелника општине су:

 • Предлаже Статут општине
 • Предлаже одлуке и друга акта Скупштини општине
 • Израдује нацрт и подноси Скупштини на усвајање годишњи буџет, годишњи биланс стања, економски, развојни просторни и урбанистички план, инвестициони програм и остале планске и регулаторне документе, који се односе на кориштење и управљање земљиштем, укључујући и кориштење јавног земљишта
 • Обавјештава Скупштину о свим питањима из надлежности општине
 • Спроводи локалну политику, у складу са одлукама Скупштине, извршава локални буџет и обезбједује примјену одлука и других аката Скупштине
 • Доноси одлуку о оснивању општинске административне службе
 • Доноси Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста општинске Административне службе
 • Доноси план Цивилне заштите оипштине и обезбјеђује његову реализацију
 • Реализује сарадњу општине са другим општинама и градовима, те међународним и другим организацијама
 • Подноси Скупштини извјештај о свом раду и о раду Адм. Службе
 • Закључује уговоре у име општине, у складу са актима Скупштине општине
 • Одговоран је за законитост свих аката, које предлаже Скупштини општине
 • Доноси одлуке о располагању новчаним средствима, на начин утврђен Статутом
 • Обавља друге послове, уређене Законом и Статутом општине

Општинска управа

Општинска административна служба, са 16 запослених лица, јесте јединствен орган без служби и одјељења, којима руководи начелник.

Јовановић Вера

Секретар Скупштине општине

petrovac@teol.net

Будимир Станковић Љиљана

Самостални стручни сарадник за буџет и финансије

petrovac@teol.net

 

Кецман Нада

Самостални стручни сарадник за урбанизам, грађевинарство и екологију

petrovac@teol.net

Ћулибрк Бојан

Самостални стручни сарадник за опште и управне послове, привреду и предузетништво, јавне набавке и људске ресурсе

petrovac@teol.net

Ромић Гајић Милијана

Самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску и социјалну заштиту

petrovac@teol.net

Балабан Милош

Комунални полицајац

petrovac@teol.net

Марјановић Милијана

Виши стручни сарадник за књиговодствене и благајничке послове и друге дјелатности

petrovac@teol.net

Прошић Милена

Виши стручни сарадник за грађанска стања и матичар

petrovac@teol.net

Срдић Радмила

Стручни сарадник за овјере, послове пријемне канцеларије и архиву

petrovac@teol.net

Прпа Драго

Стручни сарадник за евиденцију о лицима која су регулисала војну обавезу

petrovac@teol.net

Велимир Бањац

Возач моторних возила

Божена Кецман

Хигијеничар и кафе-кувар

 

Скупштина општине

То је орган одлучивања и креирања политике општине. Скупштину општине чине одборници, који се бирају на период од четири године. У зависности од велићине општине и броја њених становника, број одборника у Скупштинама Општина у Републици Српској може бити од 11 до 22. Наша Скупштина општине састоји се од 13 одборника. 

СЛАЂАНА БАЊАЦ – Предсједник Скупштине општине Петровац

ОДБОРНИЦИ

ДУШКО АТЛАГИЋ

МИЛАН БАЈИЋ

МИЋО БАЊАЦ

СМИЉА БУЛАЈИЋ

БИЉАНА КЕЦМАН

СЛОБОДАН ПЕЋАНАЦ

МИРОСЛАВ РАДИШИЋ

ГОЈКО СРДИЋ

СРЕТКО СТАНКОВИЋ

БРАНИМИР СТОЈАНОВИЋ

МИЛОРАД СТУПАР

ДРАГАНА ВУКЧЕВИЋ

Најважније надлежности Скупштине општине су:

 • Доноси Статут општине
 • Доноси одлуке и друга општа акта и даје њихово аутентично тумачење
 • Доноси буџет и завршни рачун буџета
 • Доноси економски план, план развоја и инвестиционе програме
 • Доноси развојне, просторне и урбанистичке планове и програме
 • Доноси спроведбене планове
 • Доноси одлуке и друга општа акта о обављању функција из области културе, здравства, спорта, образовања, туризма, занатства исл.
 • Доноси одлуке о комуналним таксама и другим јавним приходима, кад је овлаштена законом
 • Доноси одлуке о прибављању, управљању и располагању имовином општине
 • Доноси одлуку о проглашењу празника
 • Доноси одлуку о наградама и признањима
 • Бира и разријешава предсјењдника Скупштине општионе, потпредсједника, замјеника начелника општине, секретара Скупштине општине и чланова сталних и повремених тијела Скупштине општине
 • Образује стручну службу за потребе Скупштине и њених радних тијела
 • Одлучује о задужењу општине
 • Усваја Пословник
 • Разматра годишњи извјештај о раду начелника и о истом заузима став
 • Расписује јавни зајам и самодопринос
 • Расписује референдум и сличне облике непосредног изјашњавања грађана о битним одлукама, у складу са законом и статутом

Актуелности - Општина

Општина

Одржана пета Конференција беба

Дана, 3. јула 2024. године у новоотвореном Дому друштвених активности у Дринићу одржана је пета Конференција беба. Циљ ове манифестације је промовисање породице и породичних

Више »