Општина Петровац - Дринић

Званична wеб презентација општине

„Шумска и планинска заштићена подручја у Босни и Херцеговини“

Najnovije aktuelnosti

На сајту Владе РС, односно Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију налази се обавјештење о ревидованим нацртима планова управљања заштићеним подручјима. Наиме, у оквиру имплементације пројекта „Шумска и планинска заштићена подручја у Босни и Херцеговини“ који се финансира од стране ГЕФ-а и Свјетске банке, дана, 23. 7. 2012. године, на јавни увид су стављени Нацрт плана управљања Националним парком Козара, Нацрт плана управљања Националним парком Сутјеска, Нацрт плана управљања Шумским резерватом Јањ и Нацрт плана управљања Шумским резерватом Лом.
Након спроведеног поступка јавног увида, проучавања свих достављених мишљења, коментара и приједлога, те анализе, обједињавања и обраде истих, консултанстка кућа је, у складу са тим, израдила и доставила Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, као институцији надлежној за спровођење пројекта у Републици Српској, ревидоване нацрте планова управљања заштићеним подручјима и исте можете погледати на: http://www.vladars.net/sr-SP-Cvrl /Влада/Министарства/мqр/ПАО/Пагес/Јавни увид.асп А састанак Савјета плана за праћење израде Просторног плана општине Петровац који је именован Одлуком Скупштине општине Петровац бр.01-022-296/12 од 4.5.2012.год., одржан је 01.11.2012. године у просторијама наше општине и заказан је на захтјев бившег начелника Дејана Прошића и предсједника Савјета, ради упознавања Савјета плана о ревидованом нацрту плана управљања шумским резерватом Лом, који су урадили Институт за грађевинарство и консултантске куће „Оикон“ и „Оикос“, а који имплементира Министарство за просторно уређење грађевинарство и екологију РС.
Прошић је у свом излагању изнио податке из документа ревидованог нацрта плана управљања шумским резерватом Лом, да је овај ревидовани нацрт у супротности са И нацртом плана управљања који је урадила иста институција, да су у првом биле ИИИ зоне заштите, да је укупна површина предложеног Парка природе 23. 953, 46 ха, да исти обухвата 80 % простора површине општине Петровац, да у тај простор улази и насељено мјесто Дринић, као и цијела општина Источни Дрвар, и дио општине Рибник. Даље, наведено је да су у самој студији изводљивости проглашења заштите подручја у непосредној близини прашумског резервата Лом изнесене неистине о подршци локалне заједнице општине Петровац (Дринић) за пројекат изградње првокласног спортско – рекреационог ски комплекса у подручју планине Клековача, јер локална заједница никад није добила ни идејни пројекат, ни процјену утицаја на животну средину, као ни било какве стручне елаборате о планираном пројекту. Такођер, констатација да је извршена масовна сјеча шуме након оба рата није тачна, сјекло се, али не масовно. Локална заједница о плановима изградње спортско рекреационог ски комплекса не зна ништа. У ревидовани нацрт плана управљања шумског резервата Лом није укључена ниједна организација, нити мишљење било које организације или институиције из Дринића.
Након оваквог изнесеног мишљења предсједник Савјета и остали чланови заузели су став да се донесе следећи закључак:
1. Да се обавезно упознају интересне стране с ревидованим нацртом плана управљања шумски резерват Лом а то су:
– Министарство пољпоривреде, шумарства и водопривреде РС
– Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС
– Министарство трговине и туризма РС
– Министарство вањске трговине и економских односа БиХ –Сектор за природне ресурсе, енергетику и заштиту околиша
– Министарство просвјете и културе РС
– Републички завод за заштиту природног и културног наслијеђа РС
– Фонд за заштиту животне средине РС
– Републичка управа за геодетске и имовинско – правне послове
– Агенција за шуме
– Шумарски факултет у Бањој Луци
– Пољопривредни факултет Бања Лука
– Природно – математички факултет у Бања Луци
– Институт за генетичке ресурсе – Универзитет у Бања Луци
– Јавно предузеће шумарства “Шуме Републике Српске“ а. д. Соколац
– Ш. Г.“Оштрељ – Дринић“ за Ш. П. П.“Дрварско – Петровачко“ са сједиштем у Дринићу и шумском управом у Источном Дрвару
– Општина Петровац (Дринић)
– Општина Рибник
– Општина Источни Дрвар
– Основна школа „Дринић“ Дринић
– Привредна комора РС
– Туристичка организација РС
– Туристичка организација општине Петровац – Дринић
– „Еколошки покрет Дринић“ са сједиштем у Дринићу
– Ловачко удружење „Срндаћ“ Дринић
– НВО „АРБОР МАГНА“
Ове интересне стране нису учествовале у ревидованом нацрту плана управљања шумски резерват Лом.
2. Да се обавезно поштују одредбе чл. 17. Закона о уређењу простора и грађењу (Сл. Гл. РС. Бр. 55/10), а то је да је обавеза свих субјеката који учествују у изради документа просторног уређења да: воде рачуна о јавном интересу, општим и посебним циљевима просторног развоја, власничком статусу земљишта и интересима власника земљишта, обезбеђују координацију секторских политика, усклађују појединачне интересе са јавним интересом и да разматрају процјену утицаја на животну средину.
Истовремено, општинска Административна служба обавјештава јавност да је у току јавни увид у приједлог одлуке о заштити строгог резервата природе „Лом“ , који је припремило Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију и да ће трајати до 14.12. 2012. године. Мишљења и примједбе на приједлог одлуке заинтересована јавност може достављати на е-маил: z.stojicic@mgr.vladars.net у горенаведенеом року. На основу мишљења Савјета плана за праћење израде Просторног плана општине Петровац, наша Административна служба је упутила допис Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију у којем тражи мишљење овог органа о томе ко ће, гдје и када спровести јавну расправу по овом документу-ревидованом нацрту плана управљања шумским резерватом „Лом“, који су урадили Институт за грађевинарство и консултантске куће „Оикон“ и „Оикос. Одговор на ова питања још увијек нисмо добили.

Facebook